Wypożyczalnia

Zgodnie z Regulaminem Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF, z Wypożyczalni korzystać mogą:

 • studenci i doktoranci Wydziału Filozofii i Socjologii UW,
 • studenci i doktoranci jednostek dydaktycznych, działających w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN lub pod patronatem tego Instytutu,
 • studenci Kolegium MISH UW,
 • studenci i pracownicy Instytutu Filologii Klasycznej UW,
 • pracownicy naukowi i administracyjni Wydziału Filozofii i Socjologii UW,
 • pracownicy naukowi i administracyjni Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz ośrodków naukowych, działających w/lub pod patronatem IFiS PAN,
 • członkowie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
 • członkowie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
 • członkowie Polskiego Towarzystwa Semiotycznego.

Wypożyczeń dokonuje się na podstawie zamówienia elektronicznego, które nie jest przechowywane a wykorzystywane wyłącznie do składania zamówień. W wypożyczalni miejscowej czytelnicy mogą składać zamówienia na rewersach papierowych.

Wypożyczenia i zwroty rejestrowane są wyłącznie w komputerowym systemie bibliotecznym na podstawie kodu paskowego książki i karty bibliotecznej.

Elektroniczny zapis wypożyczenia i zwrotu w systemie bibliotecznym stanowi dowód wypożyczenia i zwrotu książki. Na życzenie użytkownika Wypożyczalnia dokonuje wydruku potwierdzającego stan konta.

Wypożyczalnia Połączonych Bibliotek:

 • prowadzi zapisy do Biblioteki,
 • prowadzi elektroniczne konta zarejestrowanych czytelników aktualizując dane na bieżąco,
 • wydaje karty biblioteczne i ich duplikaty,
 • wypożycza zamówione publikacje,
 • przyjmuje zwroty wypożyczonych książek,
 • pobiera opłaty za nieterminowe zwroty wypożyczonych dokumentów oraz ich zniszczenie lub uszkodzenie,
 • reguluje sprawy związane z zagubieniem wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • potwierdza na kartach obiegowych brak zaległości wobec Biblioteki,
 • wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z kontem czytelnika etc.
odbiór zamówionych książek – w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia. Po tym terminie nieodebrane książki są odsyłane do magazynu,- odbioru Czytelnik dokonuje w Wypożyczalni osobiście, okazując imienną kartę biblioteczną.
zwrot wypożyczonych książek – wypożyczone pozycje może oddać posiadacz konta bibliotecznego, lub osoby trzecie,- przekroczenie terminu zwrotu powoduje blokadę konta i rozpoczęcie naliczania kary przez system w wysokości 0.20 PLN/dzień za wolumin.
zagubienie lub zniszczenie książek – w tym przypadku Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do pracowników Wypożyczalni.
karty obiegowe – Czytelnik posiadający konto biblioteczne zobowiązany jest do okazania tradycyjnej karty bibliotecznej,- osoby nie posiadające konta bibliotecznego obowiązane są do okazania dowodu osobistego.
limity i terminy wypożyczeń – studenci: 5 woluminów na okres 30 dni (za wyjątkiem lektur – 14 dni),- pracownicy naukowi: 20 woluminów na okres 30 dni (za wyjątkiem lektur – 14 dni).- W wyjątkowych wypadkach termin zwrotu określa bibliotekarz.
prolongaty – studenci mogą prolongować dany wolumin o kolejne 30 dni pod warunkiem, że nie jest on oznaczony jako „lektury” i nie został wcześniej zarezerwowany. W tym przypadku standardowy okres prolongaty wynosi 14 dni,- pracownicy naukowi mogą prolongować dany wolumin o kolejne 90 dni pod warunkiem, że nie jest on oznaczony jako „lektury” i nie został wcześniej zarezerwowany. W tym przypadku standardowy okres prolongaty wynosi 14 dni.

W razie wątpliwości, poproś o pomoc Bibliotekarza. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!