Misja i zbiory

Połączone Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zostały powołane do życia w 1953 r. Jest największą  w Polsce i jedną z większych w całej Europie biblioteką naukową o charakterze filozoficzno-socjologicznym. Biblioteka jest jednostką uczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Wraz z innymi bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni.

Swą misję Biblioteka realizuje poprzez:

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie krajowego i zagranicznego piśmiennictwa z dziedziny filozofii, socjologii i dyscyplin pokrewnych, publikowanego zarówno na nośnikach tradycyjnych, jak i elektronicznych,
  • organizowanie dostępu do informacji dziedzinowej i pełnotekstowych baz danych dla użytkowników Biblioteki, – tworzenie własnych baz danych,
  • gromadzenie innych materiałów bibliotecznych niezbędnych do realizacji zadań naukowo-badawczych i dydaktycznych macierzystych jednostek organizacyjnych,
  • ochrona i zabezpieczenie zbiorów zaliczonych do narodowego zasobu bibliotecznego,
  • prowadzenie krajowej i zagranicznej wymiany wydawnictw naukowych,
  • szkolenie biblioteczne użytkowników.

Misja Biblioteki jest zgodna ze strategią rozwoju Uczelni, która zmierza do rozszerzenia i podniesienia swojej oferty edukacyjnej. Zbiory Biblioteki mają charakter naukowy. Gromadzi się niezbędne do prowadzenia badań naukowych i realizowania procesu dydaktycznego rodzaje zbiorów. Są to książki, czasopisma, wydawnictwa informacyjne i zbiory specjalne. Połączone Biblioteki udostępniają w ramach swej działalności subskrybowane przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego pełnotekstowe, abstraktowe, bibliograficzne bazy danych, serwisy czasopism pełnotekstowych oraz e-książki.

Zbiory Połączonych Bibliotek w liczbach